NAV den 8 mars 2020: 134,32
Månadsavkastning:  -0.07%
Årsavkastning: -0,25%                                   
 

Thyra Hedge är en så kallad UCITS hedgefond, som förvaltas av Finserve Nordic AB. Thyra Hedge syftar till att över tid och med ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna positiv avkastning på investerat kapital oberoende av marknadsutvecklingen i övrigt. Fonden inriktar sig således på absolut avkastning.

För att generera absolut avkastning kommer fonden Thyra Hedge att arbeta med långa och korta positioner i globala aktier, d.v.s. en så kallad long/short aktiefond. Den marknadsneutrala ansatsen gör att inslaget av marknadsrisk begränsas i fonden och dess korrelation med den allmänna utvecklingen för aktier och andra tillgångsslag förväntas därför över tiden vara låg.

Förvaltningsmodellen är baserad på fundamental analys vilande mot en tematisk ansats. Thyra kommer i nomalfallet bestå av 20-30 aktieinnehav och 5-10 blankade positioner, detta utöver hanteringen av marknadsrisk genom användningen av terminer.

Fonden förvaltas av Finserve Nordic AB som har sitt säte i Stockholm och startades år 2006. Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen som gav fondbolaget tillstånd att driva fondverksamhet den 2 november 2006. Fondens riskontroll och administration är outsourcad till ISEC Services AB.